Byggvarudeklarationer

Byggsektorns Kretsloppsråd har redovisat ett antal åtgärder i en handlingsplan kallad “Miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande”. En av dessa åtgärder är Byggvarudeklarationer, med vars hjälp byggherrar och byggsakkunniga ska kunna välja byggvaror som tar hänsyn till miljö och människors hälsa.

Strängbetongs produkter finns registrerade på flera siter. Nedanstående byggvarudeklarationer finns också på SundaHus och Byggvarubedömningen. Samtliga med betyget rekommenderas