Ekonomiskt

I ett byggprojekt uppstår ofta en balansakt mellan att satsa på den långsiktiga totalekonomin eller den kortsiktigare byggkostnaden. Med prefabricerad betong finns förutsättningar för god ekonomi på både kort och lång sikt.

Ekonomin är naturligtvis ett område som är starkt knutet till såväl materialets långsiktiga hållbarhet, energieffektiviet och konstruktionens flexibilitet som till besparingarna i den snabba byggprocessen.

Processen

De ekonomiska fördelarna börjar redan med prefabbyggandets kalkylsäkerhet.  Genom att man som producent är med redan under förprojekteringen och konstruktionsfasen, och genom den kontrollerade tillverkningsprocessen i fabriksmiljö, kan tids- och kostnadsgaranti lämnas för projektet.

Nästa fördel bygger på byggprocessens effektivitet. Delarna kommer färdiga till byggarbetsplatsen. Det som återstår är att montera ihop dem till en tät stomme. Detta innebär både en kortare byggtid och minskade omkostnader på arbetsplatsen. Sättet att bygga kräver mindre av allt från bodar, ställningar och vakthållning till provisorisk el, vatten och annan utrustning. Snabbheten gör också att den som ska bruka den färdiga byggnaden snabbt kan flytta in och börja använda fastigheten.

Materialet

Byggnader i prefabricerad betong står emot påfrestningar från väder, vind och dagligt slitage, de har större motståndsförmåga mot brand och inbrott och den tunga stommens täthet och värmelagringsförmåga kan utnyttjas för att spara energi. Allt detta ger både låga drifts- och underhållskostnader och ett högt andrahandsvärde.

Tiden

Betongens hållbarhet kombinerat med långa spännvidder gör byggnaderna föränderliga så att de kan anpassas till framtida brukares behov med låga framtida ombyggnadskostnader. Byggnaderna kan då göra nytta under mycket lång vilket gör den totala ekonomin – sedd över byggnadens hela livslängd – mycket svårslagen.