Energieffektivt

Tre viktiga faktorer samverkar och gör att hus tillverkade av prefabricerade betongelement kan byggas med mycket hög energieffektivitet.

Lufttätheten hos ytterväggar och takbjälklag

Lufttätheten är konstruktiv i en betongelement-stomme. I ytterväggar av t ex sandwichelement tätar innerskivan med sina fogar mot passage av luft mellan inne och ute. De vertikala och horisontella fogarna gjuts i med bruk under gjuttryck, vilket medför en säker fyllnad med i praktiken obefintliga risker för felaktigheter i utfyllnad.

Detsamma gäller fogarna i takbjälklaget av betong. Karmar till fönster och fönsterdörrar tätas invändigt med mjukfog mot betong. Den därmed konstruktiva tätningen är beständig under byggnadens livslängd och är inte beroende av omlottlagd och tejpad folie, vilket t ex är fallet med lätta utfackningsväggar. Mätningar av lufttäthet i hus med ytterväggar och takbjälklag av betongelement visar att Energimyndighetens täthetskrav på Passivhus  kan uppfyllas utan särskilda åtgärder.

Ytterväggarnas värmeisolerande förmåga

Vid användning av t ex sandwichelement placeras värmeisoleringen i sin helhet utanför bjälklagskant och anslutande innerväggar. Jämfört med lätta utfackningsväggar undviks köldbryggor vid dessa kanter som annars avsevärt försämrar väggens resulterande U-värde.

Betongens förmåga att lagra värme

När vi bygger med ett tungt material som betong har vi möjlighet att utnyttja värmelagringen. Värmelagringsförmågan kan sedan utnyttjas både för energibesparing och för förbättring av komforten inomhus.

En tvårumslägenhet innehåller cirka 60 ton betong. Betongens temperatur dominerar totalt över rumsluftens. Det beror på skillnaden i värmelagringsförmåga mellan betong och luft. Per volymenhet lagrar betong 2000 gånger mer värme än luft gör.