Fuktsäkert

Fukt i husbyggnader har rönt allt större uppmärksamhet. En stombyggnad av betongelement har egenskaper som medför säkerhet mot fuktproblem såväl i byggskedet som under det färdiga husets drift. Ofta delar man in problemen i två kategorier.

Uttorkning av byggfukt

Betongelement tillverkas med låga vattencementtal, vct. Betong med lågt vct torkar snabbt. Dess benägenhet att under lagring, transport och byggskede ta upp vatten vid nederbörd, som skulle förlänga tiden för uttorkning är liten eller obefintlig.

Vidare innebär en elementmontering att förutsättningarna är goda för att snabbt skapa en tät byggnad. Särskilt gäller det när också täta ytterväggselement ingår i elementmonteringen.

Byggfukt är ofta orsak till mögelbildning vid nybyggnad. I en betongstomme är risken för det försumbar beroende dels på att betongen inledningsvis har en hög alkalitet, som gör att mögel inte trivs och dels på att organiska material förekommer i liten omfattning, och när de ingår är lösningarna beprövade, såsom t ex fönster av trä.

Motstånd mot fuktpåverkan under byggnadens drifttid

Påverkan under byggnadens brukstid kan komma dels utifrån av regn och blåst och dels inifrån utrymmen med hög relativ fuktighet såsom t ex badrum. En byggnad med betongskivor i yttervägg och takbjälklag får normalt en mycket hög grad av täthet avseende luft och fukt. Det beror på att betongelementen i sig är täta och vanligen tätas fogar med igjutning av cementbruk som medför närmast försumbar risk för fel beroende på att fogarna vid monteringen utsätts för gjuttryck.

Betongskivor i takbjälklag eller i yttervägg på insidan av värmeisoleringen, t ex håldäck och sandwichelement har stort motstånd mot fuktgenomträngning, men de är inte helt diffusionstäta. Det medför att fukt inifrån långsamt vandrar utåt under uppvärmningsperioden. I nordiskt klimat fungerar därför betongskivorna väl vid fuktförhållanden som t ex uppstår i bostäder. Särskild folie som ångspärr behövs därför inte.