Miljöanpassat

Produktion

Redan i produktionssättet – tillverkning i fabrik i stället för ute på byggarbets-platsen – finns ett antal tydliga miljöfördelar. Vid prefabricering av betongelement i fabriker går det åt mindre stål och betong än vid gjutning ute på en byggplats. Det ger förstås ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt material och alla komponenter som behövs för att gjuta skulle fraktas ut till bygget.

Avfallet minskar avsevärt, och det som processen lämnar ifrån sig kan man enklare ta hand om och återvinna. Fabriksproduktion gör det också möjligt att kontrollera utsläpp, ljudnivåer och arbetsmiljö lättare än om gjutningarna skulle genomföras på en byggplats.

Råvaror

Betong är ett rent naturmaterial som består av cement, sten, vatten och sand och går därför att återanvända till 100%. I regel består betongblandningen av 75% ballast, dvs sand och grus. Resterande 25% är cement och vatten.

Betongen i sig är inte miljöskadlig, men framställandet av cement ger upphov till koldioxidutsläpp. Idag står cementindustrin för cirka 3% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Koldioxiden kommer dels från förbränning och dels från den kemiska omvandlingen av kalksten till cementklinker.

Karbonatisering

En viktig miljöaspekt hos betong är dess förmåga att binda koldioxid. När cementen en gång tillverkades frigjordes koldioxid, och genom en process som heter karbonatisering kommer betongelementet att suga åt sig en del av koldioxiden under sin livstid. Om huset rivs och betongen krossas påskyndas denna process. Den mängd som tas upp ur atmosfären motsvarar cirka hälften av den koldioxid som avgavs då kalksten omvandlades till cementklinker vid den ursprungliga cementtillverkningen.

Användning av byggnaden

Endast 15% av den totala kostnaden för en byggnad är relaterad till uppbyggnaden. Resterande 85% är driftskostnader under resten av husets livscykel, mestadels för uppvärmning och nedkylning. Genom att bygga ett gediget hus i betong förbättras dessa egenskaper vilket får den totala kostnaden att bli lägre, och påverkan på miljön att minska.