Material

Betong består av cement från krossad kalksten, sand, grus och vatten. Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan.

Tillverkning av cement innebär utsläpp av koldioxid vilket idag utgör omkring 3-4 procent av världens totala utsläpp. Utsläppen uppstår från förbränning av de bränslen som krävs vid tillverkningen (ca 40%) och från kalcineringsprocessen där koldioxiden som finns bunden i kalkstenen avgår vid upphettning (ca 60%).

Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat. Utsläppen av koldioxid har minskat från 799 kg/ton cement till 719 kg/ton mellan åren 2004 och 2007 genom att minska andelen klinker i cementen och att i större utsträckning ersätta fossila bränslen med alternativa, t.ex. biomassbaserade bränslen, och att investera i effektivare processmetoder. Forskning pågår även kring metoder för koldioxidavskiljning i cementtillverkningsprocessen och det finns ambitiösa mål och planer för fortsatta minskningar .

Våra betongelement tillverkas inomhus under kontrollerade förhållanden. Det gör att cement och armering kan utnyttjas effektivt och därmed minimeras.

Vi jobbar systematiskt med att framställa nya betongrecept med lägre miljöbelastning och har minskat vår cementförbrukning avsevärt.
Nu tar ytterligare ett steg i det arbetet och där det är möjligt substituerar det nästan helt klinkerbaserade cementet CEM I,  mot CEM II som har högre inblandning av slagg, kalksten och flygaska.

Där bytet är möjligt reduceras koldioxidbelastningen med ca 50 kg per kubikmeter producerad betong. Vår målsättning är att öka ande­len CEM II från 27 till 60 % i produktion. Omräknat till dagens produktionsvolymer innebär det en reduktion om ca 3 300 ton per år.

logo1024x768

Alla kemikalier som används på Strängbetong finns registrerade i en databas (Eco Archive) där man kan se deras egenskaper, när, var och hur de kan användas samt eventuell farlighet. Till varje ämne hör ett säkerhetsdatablad som leverantören uppdaterar och där det står om det är riskklassat och beskriver hur man ska skydda sig vid utsläpp, om man andas in det eller får det på hud eller i ögonen, förstahjäl­pen och annat man ska tänka på.  Registret är uppdaterat med vad som händer på kemikalieinspektionens PRIO-lista”, ECHAs ”kandidatlista” och REACH Systemet hjälper oss att identifiera och substutuera till bättre miljöval och används också för att miljösäkra inköp.


Läs även våra Byggvarudeklarationer, där det står mer om miljöansvar för våra byggvaror