Säkra arbetsplatser

På Strängbetong är säkerheten högst upp på agendan och vår vision är noll arbetsplatsolyckor.

Utsikterna att nå visionen är goda men vi står inför många utmaningar på vägen dit. Genom att jobba förebyggande med att identifiera risker, föreslå och genomföra förändringar och uppföljning tar vi oss dit. Riskanalyser genomförs kontinuerligt både i projekten och för våra fasta arbetsställen.

De övergripande aktiviteterna i vår leveransprocess är konstruktion, tillverkning, lagring, lastning, transport, lossning och montering av betongelement.

I samtliga finns säkerhetsaspekter. Att bygga med prefabricerad betong innebär möjligheter med de kontrollerade och fasta arbetsplatser som våra fabriker kan erbjuda. Prefabricering ger också relativt rena byggarbetsplatser. Bland utmaningarna, förstås att vi gör tunga lyft och konsekvensen av sådana riskmoment.

Även om vi har egna säkerhetsrutiner, så måste vi naturligtvis alltid följa på arbetsplatsen gällande rutiner. Där är utmaningen att tidigt medverka i kundens arbetsplatsberedning och också förmedla till eventuella underentreprenörer.

Organisatoriskt leds säkerhetsarbetet på Strängbetong av arbetsmiljöansvarig, som rapporterar till både ledningsgrupp och koncernledning.

Arbetsmiljöansvarig ansvarar för och samordnar allt säkerhetsarbete genom lokala arbetsmiljösamordnare på alla fabriker och montagearbetsplatser.

Den kanske viktigaste delen av det förebyggande arbetet är utbildning, information och kommunikation. Nollvision förutsätter tillämpat säkerhetsarbete i alla led. Det tror vi innebär att säkerhetstänket måste bli en naturlig del av vardagen, för alla. Därför jobbar vi kontinuerligt med utbildning och information. Vi har också en god hjälp i vår ägare Consolis som har gedigen kompetens inom säkerhetsområdet och som med över 130 siter utgör en enorm kompetensbank.


Strängbetongs arbetsmiljöpolicy